Logo: Gminazabór

News box

Gdzie po pomoc?

  • 08-10-2019
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zaborze
mieści się w Budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 16, tel.68-321-03-06
 
Zadania:
udzielanie pomocy rodzinom i osobom mającym problemy związane z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową.  
W szczególności do zadań należy:
1. motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii  współuzależnionych,
2. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, inicjowanie interwencji, udzielenie stosownego wsparcia, informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
3. posiadanie informacji o dostępnych miejscach pomocy,
4. przyjęcie zgłoszenia  i wezwanie na rozmowę w przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu lub zażywania narkotyków przez osoby, które powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
5. skierowanie na badania przez biegłych  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  i wskazania zakładu leczniczego,
6. składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych.
 
Punkt konsultacyjny
zajmujący się uzależnieniami i przemocą w rodzinie
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze, ul. Lipowa 15
działa w każdą środę od 14.30 do 15.30 w pokoju nr 16.
 
udziela wsparcia:
  • osobom doznających przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc w rodzinie,
  • dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
  • osobom uzależnionym,
  • osobom współuzależnionym,
  • osobom będącym w kryzysie.
cel działalności:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

 
 Pomoc psychologiczna
Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz terapia dla mieszkańców gminy. Spotkania z psychologiem odbywają się w pierwszy oraz w drugi czwartek miesiąca w siedzibie Urzędu Gminy Zabór przy ulicy Lipowej 15 w Zaborze w pokoju nr 1.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją