Logo: Gminazabór

News box

Oferta pracy na stanowisku sekretarki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze

  • 05-10-2017
  • Autor: Paulina Ochrońska
  • drukuj
I. Określenie stanowiska pracy:
1. stanowisko - sekretarka
2. wymiar czasu pracy – pełny etat
3. rodzaj umowy- zatrudnienia na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.
1.Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie min. średnie (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub ekonomia),
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,
d. nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, bhp, p. poż.,
b. biegła znajomość oprogramowania biurowego - Word, Excel
c. umiejętność redagowania pism urzędowych, oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych,
d. umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,
e. umiejętność kontaktowania się z dziećmi, rodzicami i innymi klientami szkoły oraz współpraca w zespole,
f. obsługa urządzeń biurowych,
g. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, lojalność, systematyczność, samodzielność, terminowość i sumienność, kreatywność w działaniu, pogodne usposobienie,
III. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności:
1. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi.
2. Prowadzenie dokumentacji uczniów: prowadzenie księgi uczniów, arkusze ocen, sprawy bieżące.
3. Wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem (każdego roku) dzieci i nauczycieli od na-stępstw nieszczęśliwych wypadków. Ewidencja wpłat.
5. Właściwe zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
6. Odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania ich przechowywanie i ewidencja.
7. Przygotowywanie i wprowadzanie danych dla Systemu Informacji Oświatowej.
8. Prowadzenie archiwum szkolnego.
9. Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
10. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora szkoły w toku bieżącej pracy.
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie - kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach – kserokopie,
5. kserokopia dowodu osobistego
Oferty przyjmowane są osobiście w Sekretariacie Szkoły w godz. urzędowania od 7.30 – 15.00 lub korespondencyjnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze, ul. Witosa 30, 66-003 Zabór lub e-mail: spzabor1~@~wp~.~pl w terminie do 16.10.2017r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją