Logo: Gminazabór

News box

Gmina Zabór Liderem Turystyki.

 • 02-07-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniu 29.06.2016 r. w Zielonej Górze wręczone zostały nagrody Wzorowa Gmina. Tytułem tym nagrodzone zostały najlepsze samorządy Województwa Lubuskiego. W gronie laureatów znalazła się także Gmina Zabór, która otrzymała Tytuł Lidera Turystyki. W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzających do wypromowania gminy, jako miejsca godnego polecenia turystom. Tym bardziej, że  na terenach wokół Zaboru prężnie rozwija się Enoturystyka, czyli wypoczynek wśród winnic, a tych wokół Zaboru nie brakuje.  Potwierdza to fakt powstania właśnie w Zaborze Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tak chętnie odwiedzanego przez osoby z poza regionu. Nagrodę w imieniu Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak wręczył Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak. Potwierdzeniem przyznania Tytułu Wzorowa Gmina jest Certyfikat, na którym informacja o przynależności do grona najlepszych samorządów RP przedstawiona jest w 3 językach: Polskim, Niemieckim i Angielskim. Do oglądnięcia zdjęć z wręczenia nagrody zapraszamy  na Facebook Gminy Zabór.

XXXIII sesja Rady Gminy Zabór

 • 29-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniu 25.06.2018 o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Zabór. Sesja miała szczególny charakter bo po 37 latach pracy w Urzędzie Gminy Zabór  na emeryturę odeszła Pani Jadwiga Konaszyk – Skarbnik. Były podziękowania, kwiaty i łzy wzruszenia. Do 6 lipca Pani Jadwiga będzie jeszcze sprawowała swoją funkcję a od 9 lipca  nowym Skarbnikiem zostanie  Pani Agnieszka Ziomek.
 
Podjęto uchwały w następujących sprawach :
1) nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Łaz,
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat,
3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabór,
4) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy zabór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
5) ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór,
6) zmian w budżecie gminy na rok 2018,
7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2018/2026,
8)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
9) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017,
10) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabór ,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór w obrębach : Przytok, Łaz, Zabór, Tarnawa, Milsko,
12) odwołania Skarbnika Gminy Zabór,
13) powołania Skarbnika Gminy Zabór.
Na sesji  poruszano także sprawy dotyczące :
- zalegającej wody na łąkach w Czarnej,
- wydatkowania środków rad sołeckich, w szczególności na animatorów w okresie wakacji i ferii,
- zabezpieczenia żwirowni w Łazie.
 
W sesji wzięli udział również zaproszeni goście Pan Piotr Jankowiecki, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Pan Przemysław Kozłowski , przedstawiciel Nadleśnictwa Przytok , komisarz Krzysztof Gajda , Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Pan Piotr Jankowiecki poinformował o III stopniu zagrożenia przeciwpożarowego  występującego w Gminie Zabór. Wynika ono z dwóch podstawowych elementów tj. stopnia zadrzewienia, zalesienia gminy (prawie 50%), a drugim elementem jest występowanie terenów związanych z zalewami rzeki Odry (szczególnie Wielobłota, Przytoczki, Milsko i kilka innych miejscowości). Podsumował zdarzenia na terenie gminy, których w 2016 roku było 51 . Związane one były głównie z interwencją miejscowego OSP spowodowanego huraganami „Ksawery” i „Grzegorz”. W tym roku do na terenie Gminy Zabór doszło do 45 interwencji straży pożarnej, w tym około 30 pożarów było jako miejscowe zagrożenia m. in. pożar budynku mieszkalnego w Przytoku, pożar lasu w miejscowości Dąbrowa, pożar kotłowni w budynku szkoły w Droszkowie, pożar wiaty magazynowej w Droszkowie co wynikało z niewłaściwej konserwacji przewodów kominowych. Ogólnie na terenie powiatu w ubiegłym roku było ponad 3200 zdarzeń.
Komisarz Krzysztof Gajda Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Zielonej Górze wspomniał o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Pochwalił pracę dzielnicowych na terenie gminy i nadmienił żeby mieszkańcy zgłaszali im swoje problemy, ponieważ stawiają na kontakt dzielnicowych ze społeczeństwem, z mieszkańcami, z sołtysami  żeby te wszelkie problemy docierały do policji. Poruszył temat przedsięwzięć w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem prewencyjnym, które z pewnością wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa. Komisarz wspomniał również o sprawach bieżących m. in. problemie dopalaczy, pożarach w gminie, problemach wynikających z dewastacji mienia. Podsumowując Zabór jest na zadowalającym poziomie, przestępczość ogólna na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję spadkową.
 
 
 

Internetowy serwis informacyjny Enea Operator Sp. z o.o.

 • 29-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Pragniemy Państwa poinformować, że dystrybutor energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu uruchomił na swojej stronie internetowej serwis informacyjny dotycz acy zarówno planowanych wyłączeń, jak również awarii. Prezentowane tam dane wprowadzane są na bieżąco w trybie on-line i dostępne publicznie. Przedmiotowe informacje można odnaleźć na stronie https://www.operator.enea.pl/

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Zabór

 • 28-06-2018
 • Autor: Małgorzata Bojko-Malinowska
 • drukuj
Wójt Gminy Zabór  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zabór.

Konkurs w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 • 27-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
Szanowni Państwo
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do aplikowania o środki w ramach ogłaszanego w czerwcu konkursu z  Poddziałania 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Firmy i instytucje mogą otrzymać ze środków unijnych 13 milionów złotych na stworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, by pomóc rodzicom wrócić do życia zawodowego lub utrzymać zatrudnienie.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego może być również sfinansowane wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna w województwie lubuskim. O te środki będzie się można ubiegać w czerwcu 2018r.
Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w linku poniżej.

Uwaga mieszkańcy Dąbrowy.

 • 26-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Sołtys Dąbrowy z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców Dąbrowy na rodzinną wycieczkę międzypokoleniową do Nowej Soli.Szczegółowy plan poniżej.

Dyżur Radnej z Czarnej

 • 26-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szczegóły dyżuru zamieszczone są poniżej.

 

Gmina Zabór z wizytą w partnerskiej Gminie Neutrebbin.

 • 25-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniach 23-24 mieliśmy przyjemność  gościć  u naszych partnerów w Neutrebbin  w ramach współpracy , która rozpoczęła się w ubiegłym roku podpisaniem listu intencyjnego. Było to kolejne spotkanie polsko-niemieckie, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Zostaliśmy bardzo miło  i serdecznie przyjęci oraz ugoszczeni. Naszą Gminę reprezentowała delegacja 40 osób. Byli m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy, piłkarze Liwna Zabór, zespół śpiewaczy Milszczanki . Zaraz po przyjeździe udaliśmy się na boisko sportowe gdzie odbywały się mecze piłki nożnej. Z przyjemnością możemy poinformować, że nasi piłkarze zaprezentowali się znakomicie wygrywając  dwa mecze i tym samym cały turniej. Kolejny dzień również obfitował w emocje bo na scenie występował zespół Milszczanki , który swoim repertuarem zachęcił  gości do wspólnej zabawy oraz dziewczyny ze studia Keep on dancing, które swoim tańcem rozgrzały publiczność. Nasz przyjazd do Neutrebbin był bardzo udany  czego dowodem był uśmiech na twarzy Wójta Neutrebbin  Wernera Mielenza. Oto kilka zdjęć z wyjazdu. Więcej znajdziecie Państwo na Facebooku Urzędu Gminy Zabór.
 
 
 
 

Załączniki

List Pana Adama Sekścińskiego - Prezesa KRUS

 • 22-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Poniżej zamieszczamy list Pana Adama Sekścińskiego -  Prezesa KRUS , w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy i nie angażowaniu do prac szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem

 • 22-06-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP I OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.1/1(a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM). W załączniku znajdują się informacje,  gdzie można zapoznać się PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM.Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem zamieszczonym poniżej.
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 48