Logo: Gminazabór

News box

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który obchodzimy 20 listopada.

 • 19-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Poniżej znajduje się link do listu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Zajęcia w Droszkowie-listopad 2018.

 • 16-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączniku znajduje sie harmonogram zajęć na listopad 2018.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 • 14-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
                                                        
 
 
 
“Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
 
Gmina Zabór w okresie od 26.10.2017 r. do 30.09.2019 r.  realizuje operację typu Gospodarka wodno-ściekowa pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Zaborze oraz przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Zaborze i stacji uzdatniania wody w Łazie w Gminie Zabór”
 
Celem operacji jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabór poprzez budowę sieci wodociągowej w Zaborze, przebudowę oczyszczalni ścieków w Zaborze oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w Łazie.
 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt " LUBUSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".

 • 14-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Projekt wspiera i zmierza do aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia, którym zdecydowanie trudniej znaleźć pracę.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) – od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka
 
Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.
Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych.
E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi).
Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie.
Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.
Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.
 

Projekt unijny "Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim".

 • 13-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W związku z realizacją projektu unijnego pn. "Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim", przedstawiamy Państwu  projekt, którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Projekt uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.
 
W szczególności projekt jest skierowany do:
- osób 50+
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
- osób zamieszkujących obszary wiejskie
 
Celem projektu pn. "Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej "Nowoczesna Edukacja", działanie 8.5 " Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych" RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w  Biurze Projektu mieszczącego się w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 30. Dostępny jest również numer telefonu (61) 666-11-32 pod którym zainteresowane osoby otrzymają informacje dotyczące całego przedsięwzięcia. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać pocztą na adres:
 
ONLINE- SKILLS SP. Z O. O.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
 

Załączniki

Planowane wyłączenie prądu - Przytok.

 • 13-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu  2018-11-15 w godzinach 09:30 - 13:00 w miejscowości Przytok ul. Makowa działka 314/8, Myśliwska działka 313/6, 480/57, 480/56, Widokowa 26, działka 480/40 do 480/50, 480/54, 480/55, 544/24

Spotkanie informacyjne " ABC działalności gospodarczej-jak rozpocząć i prowadzić własną firmę?"

 • 13-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego poniżej.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji.

 • 13-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączniku znajduje się obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji.
 
 

Załączniki

I sesja Rady Gminy Zabór kadencji 2018/2023.

 • 13-11-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniu 21 listopada 2018r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze ul. Lipowa 15 odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Zabór.
1 2 3 4 5 6 ... 60