Logo: Gminazabór

News box

Plebiscyt pod nazwą SAMORZĄDOWIEC WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - OCENIAMY WŁADZE.

 • 04-09-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
"Gazeta Lubuska" prowadzi aktualnie wielki plebiscyt pod nazwą SAMORZĄDOWIEC WPOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - OCENIAMY WŁADZE. W plebiscycie tym Czytelnicy "GL" oraz mieszkańcy naszego województwa mają okazję ocenić aktualną kadencję, prace i działalność włodarzy oraz samorządowców.  Więcej informacji pod linkiem http://www.gazetalubuska.pl/oceniamywladze

Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra.

 • 30-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W dniu 2 września 2018 odbędzie się Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra – dożynki z miejskim charakterem, których organizatorami są Miasto Zielona Góra i Uniwersytet Zielonogórski.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w dniu 2.09.18r. od godziny 11:00 do godziny 23:00 zostanie zmieniona organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 282 i ul.Nowy Kisielin-Syrkiewicza.
Droga wojewódzka na 282 będzie drogą jednokierunkową, z wyznaczonym parkingiem na jednym z pasów ruchu, natomiast ulica ul.Nowy Kisielin-Syrkiewicza zostanie zamknięta dla ruchu. 
Ruch na ul. Nowy Kisielin-Odrzańska i ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich będzie się odbywał na normalnych zasadach ale należy spodziewać się utrudnień.
Wjazd na specjalnie zorganizowany parking na drodze nr 282 będzie od ronda ks. Edwarda Grudzieckiego przy bazie GDDKiA.
 
 
 

Zebranie Zabór.

 • 30-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
25 września o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Zaborze odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Zabór w celu podziału Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zabór. Porządek zebrania poniżej.

Konferencja " Nowe otwarcie 2021-2027"

 • 29-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027" - adresowanej do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO 2020.
Podczas konferencji  omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu.
Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Uwaga rolnicy!

 • 28-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w formie:
 1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej.
 
Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego
w wysokości do 0,5% w skali roku;
 1. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;
 2. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 3. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu,
  a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 4. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 ha  zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW;
 5. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych
  i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha;
 6. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków,
  w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata -  
  w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie;
 7. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
W załącznikach znajduje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Uchwała Nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019.

 • 28-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W załączącznikach znajdują się informacje dotyczące stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

ZABÓR I NEUTREBBIN PARTNERSTWO POPRZEZ SPORT

 • 28-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Zapraszamy 1 września2018r. na boisko sportowe w Zaborze na Turniej Piłkarski: Gmina Zabór - Gmina Neutrebbin. Oficjalne otwarcie imprezy o godz. 10:15. Program imprezy na załączonym plakacie.

Zebranie Dąbrowa.

 • 28-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
18 września o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrowa w celu podziału Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dąbrowa. Porządek zebrania poniżej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • 28-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Konkurs na realizację zadania publicznego.
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze. zm ) Wójt Gminy Zabór ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły w załączniku.
 

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla rolników-hodowców.

 • 27-08-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W związku z rosnącą liczbą przypadków i ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego kraju oraz pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze ZZZ.913.1.14.23.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze zaprasza rolników-hodowców trzody chlewnej  na spotkanie szkoleniowo-informacyjne. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Biura Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przy ul. T. Olbrychta 1B/6 w Zielonej Górze. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła następujących zagadnień:
-postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika,
-niezwłocznego zgłaszania podejrzenia wystąpienia ASF u świń w gospodarstwie, przez właścicieli gospodarstw, jak również przez lekarzy weterynarii,
-przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 54