Logo: Gminazabór

News box

Poszukiwane rodziny wspierające.

 • 09-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin, które zechcą zostać rodziną wspierającą dla rodziny przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.  

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:
 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
 • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
 • pomoc w nauce,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem,
 • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.
 

Konkurs na logo biblioteki.

 • 09-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze ogłasza konkurs na logo biblioteki. Projekty przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r., natomiast rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagrody zostanie ogłoszone podczas obchodów 70-lecia biblioteki.
 

Spotkanie w sprawie zmian w stałej organizacji ruchu w Milsku.

 • 09-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Dnia 16 kwietnia 2019 roku o godz.13.00 odbędzie sie spotkanie w Milsku. Szczegóły poniżej.
 

Informacja nt. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu zielonogórskiego.

 • 08-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
                                                                                                  
 
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
w powiecie zielonogórskim
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu zielonogórskiego funkcjonują
3 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Osoby uprawnione do korzystania
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:
1. Budynek Urzędu Miasta w Kargowie, ul. Rynek 33 
poniedziałek: 13.00-17.00,  wtorek: 8.00-12.00
Budynek Urzędu Gminy w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2
środa, piątek: 8.00-12.00,  czwartek: 13.00-17.00
 
2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 2
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-12.00,  czwartek: 13.00-17.00
3. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00
 
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 
Zapisy na porady:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 68 45 35 201 
lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pomocprawna~@~powiat~-~zielonogorski~.~pl

 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 
 
Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
nr tel. 515 856 516 w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo - na adres: porady~@~civis~-~sum~.~org~.~pl
 • listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 
 
Szczegółowe informacje: edukacja-prawna.info.pl/powiat-zielonogorski
 
 
Zadanie w zakresie prowadzenia punktów nr 1 i 3 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 r.”

Zebranie wiejskie w Milsku.

 • 05-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
16 kwietnia 2019 roku o godz. 19.00 na sali wiejskiej w Milsku odbędzie się zebranie wiejskie. Ponadto Sołtys wraz z Radą Sołecką zachęcają do zaprojektowania loga dla sołectwa Milsko. Szczegóły poniżej.
 

Dotacja dla najmłodszych w Gminie Zabór!

 • 04-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
 

Zajęcia artystyczno-plastyczne.

 • 04-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA zaprasza chętne dzieci w wieku 3-10 lat z miejscowości Droszków na bezpłatne zajęcia artystyczno-plastyczne. szczegóły na zamieszczonym plakacie.
 

Planowane wyłączenie prądu - Rajewo

 • 04-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 2019-04-09 w godzinach 09:00 - 11:00 w miejscowości Rajewo.

Harmonogram planowanych godzin pracy „Animatora - Moje Boisko - ORLIK 2012” na miesiąc kwiecień 2019r.

 • 02-04-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj

Harmonogram planowanych godzin pracy „Animatora - Moje Boisko - ORLIK 2012” na miesiąc kwiecień 2019r.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 78