Logo: Gminazabór

News box

Projekt "Samozatrudnienie Twoją szansą - 2 edycja"

 • 07-01-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
 
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w  projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą” – 2 edycja”, nr RPLB.06.03.01-08-0027/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa numer 6.- Regionalny Rynek Pracy, Działania nr 6.3. – Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie nr 6.3.1.- Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
Cel:
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubuskim przez przygotowanie 30 Uczestników projektu (min. 24 kobiety) bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe wybrane powiaty (patrz poniżej) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym utworzenie 25 firm i zatrudnienie przez Uczestników Projektu 5 osób dzięki usługom szkoleniowym, bezzwrotnym dotacjom i wsparciu pomostowemu od 01.08.2018 r. do 30.11.2019 r.
Projekt realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2019-11-30 r. na terenie powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego, żagańskiego.
 
Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:
– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną.
– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.
CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:
 • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości,
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 1. Wsparcie finansowe w formie:
 • bezzwrotnej dotacji w kwocie 24 000 zł,
 • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1 200 zł/mc, przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 • materiały szkoleniowe,
 • catering oraz
 • zwrot kosztów dojazdu.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się od 17.12.2018 do 21.01.2019r.
 
 
W załącznikach formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu
 
 
 
GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją