Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Przypomnienie o zmianach w programie „Czyste Powietrze”, obowiązujących od 03.01.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy
 
Przypominamy zmianach w programie „Czyste Powietrze”, obowiązujących od 03.01.2023 r.

 
1. Zwiększenie progów dochodowych.
 
2.Wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.
 
3. Urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji.
 
4. Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT - dofinansowanie w Programie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto.
 
5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją/wcześniejszymi dotacjami, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia/wcześniejszych przedsięwzięć.
 
6. Eliminacja możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Dofinansowanie zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną o emisyjności przekraczającej 20 mg/m3, będzie możliwe wyłącznie dla Beneficjentów, którzy zakupili i zamontowali takie źródło ciepła do dnia 30.06.2023 r. pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie w tym terminie.
 
7. Zmianie ulega kolejność realizowanych przedsięwzięć. W nowej odsłonie Programu możliwa jest realizacja termoizolacji w pierwszej kolejności, a następnie wymiana źródła ciepła.
 
8. Kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem zamontowane w budynku/ lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu.
Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających wymagań ekoprojektu oraz docelowych wymagań aktów prawa miejscowego (w tym uchwał antysmogowych….) jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego.
 
9. Wnioski bankowe (dotacja na spłatę kapitału kredytu bankowego) umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w banku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją