Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONTROLI WŚRÓD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

 
Szanowni mieszkańcy,
Wójt Gminy Zabór informuje, o rozpoczęciu od 22.05.2023r. działań kontrolnych przydomowych kompostowników.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zabór.
Przypominamy, że kompostowanie może nastąpić:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
2) w drewnianych kompostownikach ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowanie nie może powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
(uchwała nr  XIV.97.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy)
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a: nie posiada kompostownika przydomowego, lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.
Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją