Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

CZYSTE POWIETRZE

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

                                                                              
 
Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.
Jest na to sposób.
Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.
Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.
Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.
Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.
Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.
Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym
Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.
O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.
Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?
Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!
Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze działa w godzinach 8:00 - 14:00,    tel. 68 321 83 07, adres: ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór.
Zapraszamy!
podziel się tą  informacją z Sąsiadem!
 
 
 
 

Przypomnienie o zmianach w programie „Czyste Powietrze”, obowiązujących od 03.01.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy
 
Przypominamy zmianach w programie „Czyste Powietrze”, obowiązujących od 03.01.2023 r.
 
1. Zwiększenie progów dochodowych.
 
2.Wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.
 
3. Urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji.
 
4. Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT - dofinansowanie w Programie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto.
 
5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Kolejny wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją/wcześniejszymi dotacjami, pod warunkiem zakończenia i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia/wcześniejszych przedsięwzięć.
 
6. Eliminacja możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. Dofinansowanie zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną o emisyjności przekraczającej 20 mg/m3, będzie możliwe wyłącznie dla Beneficjentów, którzy zakupili i zamontowali takie źródło ciepła do dnia 30.06.2023 r. pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie w tym terminie.
 
7. Zmianie ulega kolejność realizowanych przedsięwzięć. W nowej odsłonie Programu możliwa jest realizacja termoizolacji w pierwszej kolejności, a następnie wymiana źródła ciepła.
 
8. Kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem zamontowane w budynku/ lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu.
Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających wymagań ekoprojektu oraz docelowych wymagań aktów prawa miejscowego (w tym uchwał antysmogowych….) jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego.
 
9. Wnioski bankowe (dotacja na spłatę kapitału kredytu bankowego) umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w banku.
 
 
 

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 03.01.2023 r.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” A ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 
Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246). W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.
Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).
W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:
  • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana;
  • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW w Zielonej Górze umożliwia dostęp do wniosków złożonych według wersji Programu obowiązujących wyłącznie do dnia 02.01.2023 r. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem od dnia 03.01.2023 r. można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze  lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl .

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” NA TERENIE GMINY ZABÓR

OD STYCZNIA ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

 
Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promujemy kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw naszych beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. dostępny jest w linku poniżej.
Zapoznaj się ze zmienionym programem „Czyste Powietrze”
 

AKTUALNE DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” NA TERENIE GMINY ZABÓR

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE